دانشکده ها

اعضای هیات علمی

گروههای آموزشی

لیست دروس دانشگاه

سوابق دروس

لينك به سايت دانشگاه


   نام کاربری

   رمز عبورفارسی / English ..:::::..   به پورتال اساتید خوش آمدید   ..:::::..   

دانشکده علوم پايه » اساتید دانشکده 

دکتر مجید اسحقی گرجی
 
 

دکتر ناهید اشرفی
 
 

علیرضا اصغری
 
 

سید ابراهیم اکرمی
 http://profs.semnan.ac.ir/akramisa
 akramisa@ipm.ir

دکتر مهدی بهزاد
 
 

دکتر رحمان بهمنی سنگسری
 
 

دکتر محمود بیدخام
 
 

فاطمه پاکباز
 
 

دکتر مجید جعفر تفرشی
 
 

دکتر نصرت ا... جعفری سنبل آبادی
 
 

عباس جوادیان
 
 

دکتر فریدون حبیبیان دهکردی
 
 

دکتر علی نقی خرمیان
 http://www.ipm.ac.ir/personalinfo.jsp?PeopleCode=IP0200003
 khorramiana@gmail.com

دکتر مریم رجبی
 
 

عظیم ا... زارعی
 
 


  
1  2  3