دانشکده ها

اعضای هیات علمی

گروههای آموزشی

لیست دروس دانشگاه

سوابق دروس

لينك به سايت دانشگاه


   نام کاربری

   رمز عبورفارسی / English ..:::::..   به پورتال اساتید خوش آمدید   ..:::::..   

دانشکده کویر شناسی » اساتید دانشکده 

دکتر سید محمد جعفری
 
 smjafari@profs.semnan.ac.ir

دکتر محمد رحیمی
 
 mrahimi@sun.semnan.ac.ir

علیرضا قره جلو
 
 

سعید قره چلو
 
 

دکتر مصطفی کریمی احمد آباد
 
 

آرش ملکیان
 
 

علی اصغر نادری
 
 

دکتر محمدرضا یزدانی
 http://profs.semnan.ac.ir/m_yazdani
 m_yazdani@sun.semnan.ac.ir


  
1