دانشکده ها

اعضای هیات علمی

گروههای آموزشی

لیست دروس دانشگاه

سوابق دروس

لينك به سايت دانشگاه


   نام کاربری

   رمز عبورفارسی / English ..:::::..   به پورتال اساتید خوش آمدید   ..:::::..   

دانشکده مجازی » دروس دانشکده 
نام درس رشته گرایش
برنامه ريزي حمل و نقل مهندسي صنايع همه گرايش‌ها
پروژه (الف) مهندسي صنايع همه گرايش‌ها
اصول شبيه سازي مهندسي صنايع همه گرايش‌ها
تحليل سيستمها مهندسي صنايع همه گرايش‌ها
مقاومت مصالح مهندسي صنايع همه گرايش‌ها
استاتيك مهندسي صنايع همه گرايش‌ها
تحقيق درعمليات 1 مهندسي صنايع همه گرايش‌ها
تحقيق درعمليات 2 مهندسي صنايع همه گرايش‌ها
كنترل كيفيت آماري مهندسي صنايع همه گرايش‌ها
مديريت كيفيت مهندسي صنايع همه گرايش‌ها
آناليزتصميم گيري مهندسي صنايع همه گرايش‌ها
كارآموزي مهندسي صنايع همه گرايش‌ها
پروژه (ب) مهندسي صنايع همه گرايش‌ها
پروژه (ج) مهندسي صنايع همه گرايش‌ها
پروژه (‌د) مهندسي صنايع همه گرايش‌ها
رياضي عمومي مهندسي برق همه گرايش‌ها
فيزيك عمومي مهندسي برق همه گرايش‌ها
فيزيك الكتريسته ومغناطيس مهندسي برق همه گرايش‌ها
مواد شناسي برق مهندسي برق همه گرايش‌ها
ايمني وبهداشت صنعتي مهندسي برق همه گرايش‌ها
مباني كامپيوتر مهندسي برق همه گرايش‌ها
نقشه كشي عمومي مهندسي برق همه گرايش‌ها
كارگاه مكانيك عمومي مهندسي برق همه گرايش‌ها
كارگاه عمومي برق مهندسي برق همه گرايش‌ها
زبان فني (كاتالوك خوابي) مهندسي برق همه گرايش‌ها
رياضي كاربردي مهندسي برق همه گرايش‌ها
مدارات الكتريكي 1 مهندسي برق همه گرايش‌ها
مدارات الكتريكي 2 مهندسي برق همه گرايش‌ها
الكترونيك عمومي مهندسي برق همه گرايش‌ها
آزمايشگاه مدار الكتريكي مهندسي برق همه گرايش‌ها
آزمايشگاه الكترونيك عمومي مهندسي برق همه گرايش‌ها
كارگاه برق صنعتي 1 مهندسي برق همه گرايش‌ها
رسم فني برق مهندسي برق همه گرايش‌ها
كارگاه برق صنعتي 2 مهندسي برق همه گرايش‌ها
ماشينهاي الكتريكي جريان مستقيم مهندسي برق همه گرايش‌ها
ترانسفورماتور مهندسي برق همه گرايش‌ها
ماشينهاي جريان متناوب مهندسي برق همه گرايش‌ها
اندازه گيري الكتريكي مهندسي برق همه گرايش‌ها
انتقال و توزيع انرژي الكتريكي مهندسي برق همه گرايش‌ها
آزمايشگاه انتقال وتوزيع انرژي مهندسي برق همه گرايش‌ها
الكترونيك صنعتي مهندسي برق همه گرايش‌ها
آزمايشگاه الكترونيك صنعتي مهندسي برق همه گرايش‌ها
آزمايشگاه ماشينهاي الكتريكي مهندسي برق همه گرايش‌ها
سيستمهاي كنترل اتوماتيك مهندسي برق همه گرايش‌ها
رله وحفاظت مهندسي برق همه گرايش‌ها
سيم كشي روشنائي صنعتي مهندسي برق همه گرايش‌ها
تعمير ونگهداري مهندسي برق همه گرايش‌ها
ماشينهاي الكتريكي3و آزمايشگاه مهندسي برق همه گرايش‌ها
بررسي سيستمهاي قدرت2 و آز مهندسي برق همه گرايش‌ها
الكترونيك صنعتي مهندسي برق همه گرايش‌ها

  
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21