دانشکده ها

اعضای هیات علمی

گروههای آموزشی

لیست دروس دانشگاه

سوابق دروس

لينك به سايت دانشگاه


   نام کاربری

   رمز عبورفارسی / English ..:::::..   به پورتال اساتید خوش آمدید   ..:::::..   

دانشکده مهندسي » اساتید دانشکده 

دکتر بهروز قاسمی
 
 

دکتر احمد قاسمی قلعه بهمنی
 
 ah_ghmi@iust.ac.ir

دکتر علی قدوسیان
 
 

مهندس حسن محب شاهدین
 
 

دکتر امین نیکوبین
 
 anikoobin@iust.ac.ir

دکتر محمد صادق ولی پور
 http://scholar.google.com/citations?hl=en&user=O-rZRiQAAAAJ
 msvalipour AT semnan.ac.ir

دکتر عباس هنربخش رئوف
 http://honarbakhsh.semnan.ac.ir
 ahonarbakhsh@semnan.ac.ir

دکتر مردعلی یوسف پور
 
 myousefpor@semnan.ac.ir


  
1  2