دانشکده ها

اعضای هیات علمی

گروههای آموزشی

لیست دروس دانشگاه

سوابق دروس

لينك به سايت دانشگاه


   نام کاربری

   رمز عبورفارسی / English ..:::::..   به پورتال اساتید خوش آمدید   ..:::::..   

دانشکده مجازی » دروس دانشکده 
نام درس رشته گرایش
حفاظت و رله ها مهندسي برق همه گرايش‌ها
عايقها و فشار قوي مهندسي برق همه گرايش‌ها
توليد و نيروگاه مهندسي برق همه گرايش‌ها
ديناميك سيستمهاي قدرت 1 مهندسي برق همه گرايش‌ها
تئوري و تكنولوژي پيشرفته مهندسي فشار قوي مهندسي برق همه گرايش‌ها
كنترل مدرن مهندسي برق همه گرايش‌ها
تئوري سيستمهاي خطي مهندسي برق همه گرايش‌ها
الكترونيك قدرت 1 مهندسي برق همه گرايش‌ها
تئوري جامع ماشينهاي الكتريكي مهندسي برق همه گرايش‌ها
روشهاي اجزاء محدود در الكترو مغناطيس مهندسي برق همه گرايش‌ها
الكترونيك قدرت 2 مهندسي برق همه گرايش‌ها
طراحي ماشينهاي الكتريكي مهندسي برق همه گرايش‌ها
بهره برداري از سيستمهاي قدرت پيشرفته مهندسي برق همه گرايش‌ها
ديناميك غيرخطي سيستمهاي قدرت مهندسي برق همه گرايش‌ها
كنترل توان راكتيو در سيستمهاي قدرت مهندسي برق همه گرايش‌ها
بررسي حالات گذرا در سيستمهاي قدرت مهندسي برق همه گرايش‌ها
بررسي احتمالي سيستمهاي قدرت مهندسي برق همه گرايش‌ها
توزيع انرژي الكتريكي مهندسي برق همه گرايش‌ها
برنامه ريزي در سيستمهاي قدرت مهندسي برق همه گرايش‌ها
قابليت اعتماد در سيسمتهاي قدرت مهندسي برق همه گرايش‌ها
بررسي و شناخت انرژيهاي نو مهندسي برق همه گرايش‌ها
شبيه سازي و مد لسازي مهندسي برق همه گرايش‌ها
سيستمهاي كنترل ديجيتال مهندسي برق همه گرايش‌ها
كنترل بهينه مهندسي برق همه گرايش‌ها
كنترل فرآيند هاي اتفاقي مهندسي برق همه گرايش‌ها
سيستمهاي كنترل چند متغيره مهندسي برق همه گرايش‌ها
سيستمهاي كنترل غير خطي مهندسي برق همه گرايش‌ها
سيستمهاي كنترل تطبيقي مهندسي برق همه گرايش‌ها
شناسائي سيستمها مهندسي برق همه گرايش‌ها
روشهاي كامپيوتري در آناليز سيستمهاي قدرت مهندسي برق همه گرايش‌ها
حفاظت پيشرفته سيستمهاي قدرت مهندسي برق همه گرايش‌ها
ديناميك سيستمهاي قدرت2 مهندسي برق همه گرايش‌ها
شبكه هاي عصبي مهندسي برق همه گرايش‌ها
هوش مصنوعي و سيستمهاي كارشناس مهندسي برق همه گرايش‌ها
برنامه سازي پيشرفته مهندسي برق همه گرايش‌ها
ميكروپروسسور مهندسي برق همه گرايش‌ها
برنامه ريزي خطي و غير خطي مهندسي برق همه گرايش‌ها
مباحث ويژه در مهندسي قدرت 1 مهندسي برق همه گرايش‌ها
مباحث ويژه در مهندسي قدرت 2 مهندسي برق همه گرايش‌ها
كيفيت توان مهندسي برق همه گرايش‌ها
ادوات FACTS مهندسي برق همه گرايش‌ها
سمينار مهندسي برق همه گرايش‌ها
پايان نامه 6 واحدي مهندسي برق همه گرايش‌ها
كارآموزي مهندسي برق همه گرايش‌ها
انتخاب پايان نامه 6 واحدي مهندسي برق همه گرايش‌ها
ادامه پايان نامه 6 واحدي مهندسي برق همه گرايش‌ها
فيزيك پايه 1 مهندسي برق همه گرايش‌ها
فيزيك پايه 2 مهندسي برق همه گرايش‌ها
محاسبات عددي مهندسي برق همه گرايش‌ها
فيزيك حرارت و آزمايشگاه مهندسي برق همه گرايش‌ها

  
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21