دانشکده ها

اعضای هیات علمی

گروههای آموزشی

لیست دروس دانشگاه

سوابق دروس

لينك به سايت دانشگاه


   نام کاربری

   رمز عبورفارسی / English ..:::::..   به پورتال اساتید خوش آمدید   ..:::::..   

دانشکده مجازی » دروس دانشکده 
نام درس رشته گرایش
رياضي عمومي 1 مهندسي برق همه گرايش‌ها
رياضي عمومي 2 مهندسي برق همه گرايش‌ها
شيمي عمومي مهندسي برق همه گرايش‌ها
فيزيك پايه 2 مهندسي برق همه گرايش‌ها
فيزيك مدرن مهندسي برق همه گرايش‌ها
آمارحياتي مهندسي برق همه گرايش‌ها
كارگاه عمومي مهندسي برق همه گرايش‌ها
محوطه سازی مهندسي برق همه گرايش‌ها
آمار و احتمالات مهندسي مهندسي برق همه گرايش‌ها
برنامه سازي كامپيوتر مهندسي برق همه گرايش‌ها
خواص مواد مهندسي برق همه گرايش‌ها
كارگاه برق مهندسي برق همه گرايش‌ها
زبان تخصصي مهندسي برق همه گرايش‌ها
نقشه كشي صنعتي مهندسي برق همه گرايش‌ها
رياضي مهندسي (برق) مهندسي برق همه گرايش‌ها
مدارهاي الكتريكي 1 مهندسي برق همه گرايش‌ها
مدارهاي الكتريكي 2 مهندسي برق همه گرايش‌ها
اندازه گيري الكتريكي مهندسي برق همه گرايش‌ها
آز- اندازگيري و مدار 1 مهندسي برق همه گرايش‌ها
الكترومغناطيس مهندسي برق همه گرايش‌ها
الكترونيك 1 مهندسي برق همه گرايش‌ها
آز - الكترونيك 1 مهندسي برق همه گرايش‌ها
الكترونيك 2 مهندسي برق همه گرايش‌ها
ماشينهاي الكتريكي 1 مهندسي برق همه گرايش‌ها
ماشينهاي الكتريكي 2 مهندسي برق همه گرايش‌ها
آز - ماشينهاي الكتريكي 1 مهندسي برق همه گرايش‌ها
مدارهای منطقی مهندسي برق همه گرايش‌ها
آز - مدارهاي منطقي مهندسي برق همه گرايش‌ها
تجزيه و تحليل سيستمها مهندسي برق همه گرايش‌ها
سیستمهای کنترل خطی مهندسي برق همه گرايش‌ها
آز - سيستهاي كنترل خطي مهندسي برق همه گرايش‌ها
بررسي سيستمهاي قدرت 1 مهندسي برق همه گرايش‌ها
مخابرات 1 مهندسي برق همه گرايش‌ها
پروژه كارشناسي مهندسي برق همه گرايش‌ها
كارآموزي مهندسي برق همه گرايش‌ها
آز - ماشين 2 مهندسي برق همه گرايش‌ها
الكترونيك صنعتي مهندسي برق همه گرايش‌ها
ماشينهاي الكتريكي 3 مهندسي برق همه گرايش‌ها
بررسي سيستمهاي قدرت 2 مهندسي برق همه گرايش‌ها
ماشينهاي مخصوص مهندسي برق همه گرايش‌ها
توليد و نيروگاه مهندسي برق همه گرايش‌ها
عايقها و فشارقوي مهندسي برق همه گرايش‌ها
حفاظت و رله ها مهندسي برق همه گرايش‌ها
ترموديناميك مهندسي برق همه گرايش‌ها
آز - سيستمها ي قدرت مهندسي برق همه گرايش‌ها
الكترونيك صنعتي مهندسي برق همه گرايش‌ها
سيستمهاي انتقال 1 مهندسي برق همه گرايش‌ها
تاسيسات الكتريكي مهندسي برق همه گرايش‌ها
رسم فني برق مهندسي برق همه گرايش‌ها
استاتيك و مقاومت مصالح مهندسي برق همه گرايش‌ها

  
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21