دانشکده ها

اعضای هیات علمی

گروههای آموزشی

لیست دروس دانشگاه

سوابق دروس

لينك به سايت دانشگاه


   نام کاربری

   رمز عبورفارسی / English ..:::::..   به پورتال اساتید خوش آمدید   ..:::::..   

دانشکده مجازی » دروس دانشکده 
نام درس رشته گرایش
ديناميك مهندسي برق همه گرايش‌ها
خواص مواد مهندسي برق همه گرايش‌ها
اقتصاد مهندسي مهندسي برق همه گرايش‌ها
كنترل پروژه مهندسي برق همه گرايش‌ها
طرح پست هاي فشارقوي و پروژه مهندسي برق همه گرايش‌ها
طرح خطوط هوايي انتقال انرژي و پروژه مهندسي برق همه گرايش‌ها
آزمايشگاه فشارقوي مهندسي برق همه گرايش‌ها
آز - حفاظت و رله ها مهندسي برق همه گرايش‌ها
سيستم تلويزيون مهندسي برق همه گرايش‌ها
آز - سيستم تلويزيون مهندسي برق همه گرايش‌ها
آز - آنتن مهندسي برق همه گرايش‌ها
بررسي طراحي سيستمها ي الكترونيكي مهندسي برق همه گرايش‌ها
سيستمهاي انتقال 2 مهندسي برق همه گرايش‌ها
آز - سيستمهاي انتقال 1 مهندسي برق همه گرايش‌ها
آز - سيستمهاي انتقال 2 مهندسي برق همه گرايش‌ها
اندازه گيري الكترونيكي مهندسي برق همه گرايش‌ها
سازمان كامپيوتر مهندسي برق همه گرايش‌ها
كنترل كامپبوتري مهندسي برق همه گرايش‌ها
شبكه هاي كامپبوتري مهندسي برق همه گرايش‌ها
بررسي طراحي سيستم و شناخت مهندسي برق همه گرايش‌ها
مقدمه اي بر مهندسي سيستم و شناخت مهندسي برق همه گرايش‌ها
آز - سازمان كامپيوتر مهندسي برق همه گرايش‌ها
تكنولوژي مواد برقي مهندسي برق همه گرايش‌ها
كارگاه الكتروتكنيك و سيم كشي بيمارستان مهندسي برق همه گرايش‌ها
گزارش نويسي فني مهندسي برق همه گرايش‌ها
فيزيك 3 مهندسي برق همه گرايش‌ها
آمارحياتي مهندسي برق همه گرايش‌ها
آزمايشگاه ماشينهاي مخصوص مهندسي برق همه گرايش‌ها
اصول ميكروكامپيوترها مهندسي برق همه گرايش‌ها
كنترل صنعتي مهندسي برق همه گرايش‌ها
ابزار دقيق مهندسي برق همه گرايش‌ها
سيستمهاي کنترل پيشرفته مهندسي برق همه گرايش‌ها
جبر خطي مهندسي برق همه گرايش‌ها
سيستمهاي كنترل ديجيتال و غير خطي مهندسي برق همه گرايش‌ها
رياضيات عالي مهندسي مهندسي عمران همه گرايش‌ها
مكانيك خاك پيشرفته مهندسي عمران همه گرايش‌ها
مهندسي پي پيشرفته مهندسي عمران همه گرايش‌ها
ديناميك خاك مهندسي عمران همه گرايش‌ها
مكانيك محيط هاي پيوسته مهندسي عمران همه گرايش‌ها
روش هاي عددي در مكانيك خاك مهندسي عمران همه گرايش‌ها
مكانيك سنگ مهندسي عمران همه گرايش‌ها
آزمايشگاه مكانيك خاك پيشرفته مهندسي عمران همه گرايش‌ها
آزمايشگاه ديناميك خاك مهندسي عمران همه گرايش‌ها
ژئوتكنيك دريايي مهندسي عمران همه گرايش‌ها
تحقيق درعمليات مهندسي عمران همه گرايش‌ها
اندركنش خاك و سازه مهندسي عمران همه گرايش‌ها
كاربرد نظريه ارتجاعي و خميري درمكانيك خاك مهندسي عمران همه گرايش‌ها
مهندسي تونل مهندسي عمران همه گرايش‌ها
زمين شناسي مهندسي پيشرفته مهندسي عمران همه گرايش‌ها
سدهاي خاكي مهندسي عمران همه گرايش‌ها

  
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21