دانشکده ها

اعضای هیات علمی

گروههای آموزشی

لیست دروس دانشگاه

سوابق دروس

لينك به سايت دانشگاه


   نام کاربری

   رمز عبورفارسی / English ..:::::..   به پورتال اساتید خوش آمدید   ..:::::..   

دانشکده مجازی » دروس دانشکده 
نام درس رشته گرایش
هيدروليك پيشرفته مهندسي مكانيك همه گرايش‌ها
روش تجربي تنش مهندسي مكانيك همه گرايش‌ها
مكانيك محيط پيوسته 2 مهندسي مكانيك همه گرايش‌ها
بهينه سازي و طراحي به كمك كامپيوتر مهندسي مكانيك همه گرايش‌ها
طراحي ديگهاي بخار مهندسي مكانيك همه گرايش‌ها
طراحي توربو ماشين (محوري) مهندسي مكانيك همه گرايش‌ها
طراحي توربوماشين مهندسي مكانيك همه گرايش‌ها
مباحث منتخب در طراحي به كمك كامپيوتر مهندسي مكانيك همه گرايش‌ها
كنترل آلودگي محيط زيست مهندسي مكانيك همه گرايش‌ها
كنترل فرآيندها مهندسي مكانيك همه گرايش‌ها
آئروديناميك پيشرفته مهندسي مكانيك همه گرايش‌ها
روشهاي پژوهشي مهندسي مكانيك همه گرايش‌ها
روشهاي اندازه گيري پيشرفته مهندسي مكانيك همه گرايش‌ها
ديناميك پيشرفته مهندسي مكانيك همه گرايش‌ها
اقتصاد مهندسي مهندسي مكانيك همه گرايش‌ها
انرژي مهندسي مكانيك همه گرايش‌ها
رياضيات پيشرفته 2 مهندسي مكانيك همه گرايش‌ها
كنترل خودكار پيشرفته مهندسي مكانيك همه گرايش‌ها
ديناميك سيالات محاسباتي مهندسي مكانيك همه گرايش‌ها
كاربرد انرژي خورشيدي در ايران مهندسي مكانيك همه گرايش‌ها
بررسي دقيق طرحهاي سنتي سرمايش طبيعي در ايران مهندسي مكانيك همه گرايش‌ها
آزمايشگاه توربوماشين مهندسي مكانيك همه گرايش‌ها
مباحث برگزيده در انرژي (حرارت و سيالات) مهندسي مكانيك همه گرايش‌ها
روشهاي عددي در مكانيك خاك مهندسي مكانيك همه گرايش‌ها
تست برنامه مهندسي مكانيك همه گرايش‌ها
رياضيات پيشرفته 2 مهندسي مكانيك همه گرايش‌ها
روشهاي اجزا محدود (1) مهندسي مكانيك همه گرايش‌ها
حل تشابه مهندسي مكانيك همه گرايش‌ها
توليد شبكه مهندسي مكانيك همه گرايش‌ها
رياضيات پيشرفته 1 مهندسي مكانيك همه گرايش‌ها
كنترل غير خطي مهندسي مكانيك همه گرايش‌ها
شبيه سازي كامپيوتر مهندسي مكانيك همه گرايش‌ها
پروسه هاي استوكاستيك مهندسي مكانيك همه گرايش‌ها
اكوستيك مهندسي مكانيك همه گرايش‌ها
صدا. اندازه گيري . كنترل مهندسي مكانيك همه گرايش‌ها
كنترل خودكار پيشرفته مهندسي مكانيك همه گرايش‌ها
طراحي پيشرفته موتورها مهندسي مكانيك همه گرايش‌ها
طراحي ديگهاي بخار مهندسي مكانيك همه گرايش‌ها
طراحي پيشرفته به كمك كامپيوتر مهندسي مكانيك همه گرايش‌ها
سمينار (1) مهندسي مكانيك همه گرايش‌ها
مكانيك محيط پيشرفته (1) مهندسي مكانيك همه گرايش‌ها
روشهاي تحقيق مهندسي مكانيك همه گرايش‌ها
رياضيات پيشرفته مهندسي مكانيك همه گرايش‌ها
بيومكانيك (1) مهندسي مكانيك همه گرايش‌ها
اقتصاد مهندسي مهندسي مكانيك همه گرايش‌ها
روشهاي اندازه گيري پيشرفته مهندسي مكانيك همه گرايش‌ها
تحليل آزمايشهاي مهندسي مهندسي مكانيك همه گرايش‌ها
تحقيق در عمليات مهندسي مكانيك همه گرايش‌ها
روشهاي محاسبات عددي مهندسي مكانيك همه گرايش‌ها
روش اجزا محدود (2) مهندسي مكانيك همه گرايش‌ها

  
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21