دانشکده ها

اعضای هیات علمی

گروههای آموزشی

لیست دروس دانشگاه

سوابق دروس

لينك به سايت دانشگاه


   نام کاربری

   رمز عبورفارسی / English ..:::::..   به پورتال اساتید خوش آمدید   ..:::::..   

دانشکده مجازی » دروس دانشکده 
نام درس رشته گرایش
رباتيك (سينماتيك و ديناميك) مهندسي مكانيك همه گرايش‌ها
مباحث منتخب در رباتيك مهندسي مكانيك همه گرايش‌ها
مكانيك ضربه اي (1) مهندسي مكانيك همه گرايش‌ها
مكانيك ضر به اي (2) مهندسي مكانيك همه گرايش‌ها
آناليز مودال در سيستمهاي مكانيكي مهندسي مكانيك همه گرايش‌ها
ارتعاشات صفحات و پوسته ها مهندسي مكانيك همه گرايش‌ها
مكانيك شكست مهندسي مكانيك همه گرايش‌ها
الاستيسيته (1) مهندسي مكانيك همه گرايش‌ها
تعيين و تخمين پارامتري هاي سيستمهاي ديناميكي مهندسي مكانيك همه گرايش‌ها
استرو ناتيك مهندسي مكانيك همه گرايش‌ها
مكانيك سماوي مهندسي مكانيك همه گرايش‌ها
تئوري ورق ها مهندسي مكانيك همه گرايش‌ها
تئوري پوسته مهندسي مكانيك همه گرايش‌ها
خرش, خستگي و شكست مهندسي مكانيك همه گرايش‌ها
مباحث منتخب در جامدات (1) مهندسي مكانيك همه گرايش‌ها
مقاومت مصالح پيشرفته مهندسي مكانيك همه گرايش‌ها
مباحث منتخب در جامدات (2) مهندسي مكانيك همه گرايش‌ها
الاستيسيته (2) مهندسي مكانيك همه گرايش‌ها
طراحي پيشرفته ماشين مهندسي مكانيك همه گرايش‌ها
طراحي پيشرفته ماشين ابزار مهندسي مكانيك همه گرايش‌ها
طراحي بهينه قطعات مكانيكي مهندسي مكانيك همه گرايش‌ها
طراحي مكانيزمهاي پيشرفته مهندسي مكانيك همه گرايش‌ها
تغيير شكل فلزات مهندسي مكانيك همه گرايش‌ها
برش فلزات مهندسي مكانيك همه گرايش‌ها
روشهاي انرژي مهندسي مكانيك همه گرايش‌ها
ارتعاشات اتفاقي مهندسي مكانيك همه گرايش‌ها
پايداري سيستمهاي مكانيكي مهندسي مكانيك همه گرايش‌ها
پلا ستيسيته مهندسي مكانيك همه گرايش‌ها
ويسكو الاستيسيته و مكانيك پليمرهاي جامد مهندسي مكانيك همه گرايش‌ها
ترمو الاستيسيته مهندسي مكانيك همه گرايش‌ها
طراحي ابزار مهندسي مكانيك همه گرايش‌ها
طراحي ماشينهاي سنگين مهندسي مكانيك همه گرايش‌ها
رفتار مكانيكي مواد مهندسي مكانيك همه گرايش‌ها
عمليات حرارتي مهندسي مكانيك همه گرايش‌ها
ارتعاشات پيشرفته مهندسي مكانيك همه گرايش‌ها
ارتعاشات سيستمهاي ممتد مهندسي مكانيك همه گرايش‌ها
سيستمهاي ديناميكي مهندسي مكانيك همه گرايش‌ها
ديناميك پيشرفته مهندسي مكانيك همه گرايش‌ها
سينماتيك اتصالات ميله اي مهندسي مكانيك همه گرايش‌ها
طراحي ابتكاري مهندسي مكانيك همه گرايش‌ها
طراحي بهينه مهندسي مكانيك همه گرايش‌ها
اجزا محدود (2) مهندسي مكانيك همه گرايش‌ها
مياحث منتخب در مكانيك كاربردي مهندسي مكانيك همه گرايش‌ها
مباحث منتخب در طراحي جامدات مهندسي مكانيك همه گرايش‌ها
طراحي اجزاي پيشرفته مهندسي مكانيك همه گرايش‌ها
رياضيات پيشرفته 2 مهندسي مكانيك همه گرايش‌ها
روشهاي اجزا محدود 1 مهندسي مكانيك همه گرايش‌ها
حل تشابه مهندسي مكانيك همه گرايش‌ها
توليد شبکه مهندسي مكانيك همه گرايش‌ها
رياضيات پيشرفته 1 مهندسي مكانيك همه گرايش‌ها

  
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21