دانشکده ها

اعضای هیات علمی

گروههای آموزشی

لیست دروس دانشگاه

سوابق دروس

لينك به سايت دانشگاه


   نام کاربری

   رمز عبورفارسی / English ..:::::..   به پورتال اساتید خوش آمدید   ..:::::..   

دانشکده مجازی » دروس دانشکده 
نام درس رشته گرایش
کنترل غيرخطي مهندسي مكانيك همه گرايش‌ها
شبيه سازي کامپيوتر مهندسي مكانيك همه گرايش‌ها
پروسه هاي استو کاستيک مهندسي مكانيك همه گرايش‌ها
اکوستيک مهندسي مكانيك همه گرايش‌ها
صدا. اندازه. کنترل مهندسي مكانيك همه گرايش‌ها
کنترل خودکار پيشرفته مهندسي مكانيك همه گرايش‌ها
طراحي پيشرفته موتورها مهندسي مكانيك همه گرايش‌ها
طراحي ديگهاي بخار مهندسي مكانيك همه گرايش‌ها
طراحي پيشترفته به کمک کامپيوتر مهندسي مكانيك همه گرايش‌ها
سمينار 1 مهندسي مكانيك همه گرايش‌ها
مکانيک محيط پيشرفته 1 مهندسي مكانيك همه گرايش‌ها
روشهاي تحقيق مهندسي مكانيك همه گرايش‌ها
رياضيا ت پيشرفته مهندسي مكانيك همه گرايش‌ها
بيومکانيک 1 مهندسي مكانيك همه گرايش‌ها
اقتصاد مهندسي مهندسي مكانيك همه گرايش‌ها
روشهاي اندازه گيري پيشرفته مهندسي مكانيك همه گرايش‌ها
تحليل آزمايشهاي مهندسي مهندسي مكانيك همه گرايش‌ها
تحقيق درعمليات مهندسي مكانيك همه گرايش‌ها
روشهاي محاسبات عددي مهندسي مكانيك همه گرايش‌ها
روش اجزا محدود 2 مهندسي مكانيك همه گرايش‌ها
هيدروديناميک روغنکاري (تري بولوژي) مهندسي مكانيك همه گرايش‌ها
ديناميک گازهاي پيشترفته 1 مهندسي مكانيك همه گرايش‌ها
سمينار 2 مهندسي مكانيك همه گرايش‌ها
مکانيک محيط پيوسته 2 مهندسي مكانيك همه گرايش‌ها
آتروالاستيسيته مهندسي مكانيك همه گرايش‌ها
تحليل تجربي تنش مهندسي مكانيك همه گرايش‌ها
طراحي تور بينهاي گازي مهندسي مكانيك همه گرايش‌ها
طراحي توربو ماشين (محوري) مهندسي مكانيك همه گرايش‌ها
طراحي توربو ماشين (غير محوري) مهندسي مكانيك همه گرايش‌ها
آئرو ديناميک پيشرفته (1) مهندسي مكانيك همه گرايش‌ها
آئرو ديناميک پيشرفته (2) مهندسي مكانيك همه گرايش‌ها
کاربرد انرژي خورشيدي مهندسي مكانيك همه گرايش‌ها
بررسي دقيق طرحهاي سنتي سرمايش طبيعي در ايران مهندسي مكانيك همه گرايش‌ها
روشهاي تقريبي در انتقال حرارت مهندسي مكانيك همه گرايش‌ها
آئروديناميک بال و بدنه مهندسي مكانيك همه گرايش‌ها
انتقال حرارت در جريانهاي دو فازي مهندسي مكانيك همه گرايش‌ها
مکانيک پرواز مهندسي مكانيك همه گرايش‌ها
مباحث جديد در ترموديناميک مهندسي مكانيك همه گرايش‌ها
تور بولانس مهندسي مكانيك همه گرايش‌ها
هيدرو آئرو ديناميک مهندسي مكانيك همه گرايش‌ها
ديناميک گازهای پيشرفته (2) مهندسي مكانيك همه گرايش‌ها
لايه مرزي (1) مهندسي مكانيك همه گرايش‌ها
منابع انرژي و کاربرد آن مهندسي مكانيك همه گرايش‌ها
نيرو گاه آبي مهندسي مكانيك همه گرايش‌ها
نيرو گاه هسته اي مهندسي مكانيك همه گرايش‌ها
ترمو ديناميک پيشرفته مهندسي مكانيك همه گرايش‌ها
هيد روليک پيشرفته مهندسي مكانيك همه گرايش‌ها
طراحي مبدلهاي حرارتي پيشرفته مهندسي مكانيك همه گرايش‌ها
کنترل فرايند مهندسي مكانيك همه گرايش‌ها
کنترل آلودگي محيط زيست مهندسي مكانيك همه گرايش‌ها

  
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21