دانشکده ها

اعضای هیات علمی

گروههای آموزشی

لیست دروس دانشگاه

سوابق دروس

لينك به سايت دانشگاه


   نام کاربری

   رمز عبورفارسی / English ..:::::..   به پورتال اساتید خوش آمدید   ..:::::..   

دانشکده مجازی » دروس دانشکده 
نام درس رشته گرایش
تبديل مستقيم انرژي مهندسي مكانيك همه گرايش‌ها
مباحث برگزيده در تبديل انرژي مهندسي مكانيك همه گرايش‌ها
طراحي کلي نيروگاهها مهندسي مكانيك همه گرايش‌ها
مباحث منتخب در انرژي مهندسي مكانيك همه گرايش‌ها
مباحث منتخب سيالات مهندسي مكانيك همه گرايش‌ها
سوخت و احتراق پيشرفته مهندسي مكانيك همه گرايش‌ها
موتورهاي احتراق داخلي پيشرفته مهندسي مكانيك همه گرايش‌ها
ترمو ديناميک و مکانيک سيستمهاي جلو برنده مهندسي مكانيك همه گرايش‌ها
توليد درجه حرارت کم مهندسي مكانيك همه گرايش‌ها
ترمو ديناميک آماري مهندسي مكانيك همه گرايش‌ها
انتقال حرارت (تشعشع) مهندسي مكانيك همه گرايش‌ها
انتقال حرارت (هدايت) مهندسي مكانيك همه گرايش‌ها
انتقال حرارت (جابجايي) مهندسي مكانيك همه گرايش‌ها
مکانيک سيالات پيشرفته مهندسي مكانيك همه گرايش‌ها
لايه مرزي (2) مهندسي مكانيك همه گرايش‌ها
جريان سيالات غير نيوتوني مهندسي مكانيك همه گرايش‌ها
روشهاي محاسباتي در ديناميک سيالات (1) مهندسي مكانيك همه گرايش‌ها
روشهاي محاسباتي در ديناميک سيالات (2) مهندسي مكانيك همه گرايش‌ها
تهويه پيشرفته مهندسي مكانيك همه گرايش‌ها
مواد مرکب (کامپوزيت ها) مهندسي مكانيك همه گرايش‌ها
رباتيک (سينماتيک و ديناميک) مهندسي مكانيك همه گرايش‌ها
مباحث منتخب در رباتيک مهندسي مكانيك همه گرايش‌ها
مکانيک ضربه اي (1) مهندسي مكانيك همه گرايش‌ها
مکانيک ضربه اي (2) مهندسي مكانيك همه گرايش‌ها
آناليز مودال در سيستمهاي مکانيکي مهندسي مكانيك همه گرايش‌ها
ارتعاشات صفحات و پوسته ها مهندسي مكانيك همه گرايش‌ها
مکانيک شکست مهندسي مكانيك همه گرايش‌ها
الاستيسيته (1) مهندسي مكانيك همه گرايش‌ها
تعيين و تخمين پارامتري هاي سيستمهاي ديناميکي مهندسي مكانيك همه گرايش‌ها
استرو ناتيک مهندسي مكانيك همه گرايش‌ها
مکانيک سماوي مهندسي مكانيك همه گرايش‌ها
تئوري ورق ها مهندسي مكانيك همه گرايش‌ها
تئوري پوسته مهندسي مكانيك همه گرايش‌ها
خرش .خستگي و شکست مهندسي مكانيك همه گرايش‌ها
مباحث منتخب در جامدات (1) مهندسي مكانيك همه گرايش‌ها
مقاومت مصالح پيشرفته مهندسي مكانيك همه گرايش‌ها
مباحث منتخب در جامدات (2) مهندسي مكانيك همه گرايش‌ها
الاستيسيته (2) مهندسي مكانيك همه گرايش‌ها
طراحي پيشرفته ماشين مهندسي مكانيك همه گرايش‌ها
طراحي پيشرفته ماشين ابزار مهندسي مكانيك همه گرايش‌ها
طراحي بهينه قطعات مکانيکي مهندسي مكانيك همه گرايش‌ها
طراحي مکانيزمهاي پيشرفته مهندسي مكانيك همه گرايش‌ها
تغيير شکل فلزات مهندسي مكانيك همه گرايش‌ها
برش فلزات مهندسي مكانيك همه گرايش‌ها
روشهاي انرژي مهندسي مكانيك همه گرايش‌ها
ارتعاشات اتفاقي مهندسي مكانيك همه گرايش‌ها
پايداري سيستمهاي مکانيکي مهندسي مكانيك همه گرايش‌ها
پلاستيسيته مهندسي مكانيك همه گرايش‌ها
ويسکو الاستيسيته و مکانيک پليمرهاي جامد مهندسي مكانيك همه گرايش‌ها
ترمو الاستيسيته مهندسي مكانيك همه گرايش‌ها

  
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21