دانشکده ها

اعضای هیات علمی

گروههای آموزشی

لیست دروس دانشگاه

سوابق دروس

لينك به سايت دانشگاه


   نام کاربری

   رمز عبورفارسی / English ..:::::..   به پورتال اساتید خوش آمدید   ..:::::..   

دانشکده مجازی » دروس دانشکده 
نام درس رشته گرایش
طراحي ماشينهاي دوار مهندسي مكانيك همه گرايش‌ها
طراحي ساختمان شاسي مهندسي مكانيك همه گرايش‌ها
طراحي ساختمان بدنه مهندسي مكانيك همه گرايش‌ها
پلاستيسيته عملي و تغييرشكل فلزات مهندسي مكانيك همه گرايش‌ها
شناخت فلزات صنعتي مهندسي مكانيك همه گرايش‌ها
طراحي ماشين به كمك كامپيوتر مهندسي مكانيك همه گرايش‌ها
طراحي ماشينهاي كشاورزي مهندسي مكانيك همه گرايش‌ها
طراحي ماشينهاي راهسازي مهندسي مكانيك همه گرايش‌ها
آز- ماشينهاي حرارتي مهندسي مكانيك همه گرايش‌ها
طراحي ماشينهاي سنگين مهندسي مكانيك همه گرايش‌ها
خواص فیزیکی مواد مهندسي مواد همه گرايش‌ها
معماری کامپیوتر مهندسي کامپيوتر همه گرايش‌ها
برنامه سازی سیستم(زبان اسمبلی) مهندسي کامپيوتر همه گرايش‌ها
آزمایشگاه سیستم عامل مهندسي کامپيوتر همه گرايش‌ها
شبکه های کامپیوتری مهندسي کامپيوتر همه گرايش‌ها
ریز پردازنده مهندسي کامپيوتر همه گرايش‌ها
آزمایشگاه ریز پردازنده مهندسي کامپيوتر همه گرايش‌ها
آزمایشگاه معماری مهندسي کامپيوتر همه گرايش‌ها
مدار منطقی مهندسي کامپيوتر همه گرايش‌ها
آزمایشگاه پایگاه داده ها مهندسي کامپيوتر همه گرايش‌ها
مهندسی نرم افزار یک مهندسي کامپيوتر همه گرايش‌ها
مهندسی نرم افزار دو مهندسي کامپيوتر همه گرايش‌ها
كارگاه عمومي مهندسي کامپيوتر همه گرايش‌ها
آمارواحتمالات مهندسي مهندسي کامپيوتر همه گرايش‌ها
مباني كامپيوتر و برنامه سازي مهندسي کامپيوتر همه گرايش‌ها
آزمايشگاه كامپيوتر مهندسي کامپيوتر همه گرايش‌ها
برنامه سازي پيشرفته مهندسي کامپيوتر همه گرايش‌ها
ساختمانهاي گسسته مهندسي کامپيوتر همه گرايش‌ها
زبان ماشين و برنامه سازي سيستم مهندسي کامپيوتر همه گرايش‌ها
ساختمان داده ها مهندسي کامپيوتر همه گرايش‌ها
زبان تخصصي مهندسي کامپيوتر همه گرايش‌ها
مدارهاي الكتريكي 1 مهندسي کامپيوتر همه گرايش‌ها
آز - مدارهاي الكتريكي 1 مهندسي کامپيوتر همه گرايش‌ها
مدارهاي منطقي مهندسي کامپيوتر همه گرايش‌ها
آز - مدارهاي منطقي مهندسي کامپيوتر همه گرايش‌ها
رياضي مهندسي مهندسي کامپيوتر همه گرايش‌ها
طراحي الگوريتمها مهندسي کامپيوتر همه گرايش‌ها
معماري كامپيوتر مهندسي کامپيوتر همه گرايش‌ها
آز - معماري كامپيوتر مهندسي کامپيوتر همه گرايش‌ها
سيستمهاي عامل 1 مهندسي کامپيوتر همه گرايش‌ها
نظريه زبانها و ماشينها مهندسي کامپيوتر همه گرايش‌ها
طراحي و پياده سازي زبانهاي برنامه سازي مهندسي کامپيوتر همه گرايش‌ها
ريز پردازنده 1 مهندسي کامپيوتر همه گرايش‌ها
آز - ريز پردازنده 1 مهندسي کامپيوتر همه گرايش‌ها
مدارهاي الكترونيكي مهندسي کامپيوتر همه گرايش‌ها
آز - مدارهاي الكترونيكي مهندسي کامپيوتر همه گرايش‌ها
شبكه هاي كامپيوتري مهندسي کامپيوتر همه گرايش‌ها
شيوه ارائه مطالب علمي و فني مهندسي کامپيوتر همه گرايش‌ها
ذخيره و بازيابي اطلاعات مهندسي کامپيوتر همه گرايش‌ها
هوش مصنوعي مهندسي کامپيوتر همه گرايش‌ها

  
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21